Koncepce knihovny 

V návaznosti na žádost komise kultury a školství předkládám rozšířenou koncepci knihovny.
Některé cíle budeme schopni naplnit v nejbližší budoucnosti, jiné s ohledem na velmi stísněné prostorové podmínky knihovny uskutečníme až ve střednědobém horizontu.

V souladu s doporučenými standardy veřejných knihovnických a informačních služeb v profesionálních knihovnách budeme pokračovat v jejich naplňování.

Zajišťovat přístupnost služeb knihovny všem bez rozdílu a podporovat rozvoj čtenářské a informační gramotnosti.


Základní oblasti:

Fond   

 • i nadále budeme pokračovat v organizaci knihovního fondu (akvizicí novinek, regionální literatury, doporučené a
  pedagogické četby, naučných titulů a knih pro věkovou skupinu 15-18 let), jeho údržbě (opravy, balení knih, atd.), včetně získávání prostředků z grantového programu k doplnění nabídky
 • v oddělení pro dospělé čtenáře probíhá nové značení knih jednotnými štítky
 • v dětském oddělení zařadíme značení naučné literatury pomocí piktogramů
 • zaměřit se chceme na podporu logopedických titulů a knih biblioterapie

Uživatelé

 • udržet, případně navýšit, stoupající počet dětských čtenářů z předchozích let
 • prohloubit spolupráci s místními i okolními školami pravidelnou nabídkou a návštěvností lekcí knihovnické výchovy,
  literárních soutěží, tematických besed i lekcí vytvořených dle požadavků pedagogů pro děti, žáky a studenty
 • ke stávající nabídce a setkáváním v knihovně zařadíme nové akce a projekty zaměřené na mládež a studenty i ostatní věkové
  skupiny

Výpůjčky

 • pokračovat v nabídce aktuálních novinek, oceněných knižních titulů i knih Zlatého fondu
 • odborné publikace nadále zprostředkovávat formou meziknihovní výpůjční služby
 • presenční zapůjčení deskových her a brýlí doplníme elektronickými knihami      
 • absenčních výpůjčky rozšíříme o knihy Minipedie

Akce

 • účastnit se akcí pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků, jako její členové připravujeme doprovodné programy pro čtenáře a návštěvníky knihovny (Březen měsíc čtenářů,Týden knihoven, Knížka pro prvňáčka a další akce)
 • zachovat stávající akce a rozšířit jejich nabídku:
 • Večery pod petrolejovou lampou  pro širokou veřejnost, pořádané již 22 let
 • KaMaRáDkA kNíŽkA  tradiční dopolední setkání s dětmi MŠ, ve kterém jsou seznamovány s knižními novinkami, tvorbou
  a výročími spisovatelů i ilustrátorů daného roku
 • Trénování paměti pod vedením certifikované trenérky II. stupně
 • nejenom pro veřejnost, ale i žáky a studenty zařadíme autorská čtení a besedy; pro seniory plánujeme společná čtení
 • na podporu čtenářství spustíme od nového školního roku pravidelné projekty pro žáky ZŠ  ( S knihovnou vím víc )  a studenty SŠ ( Hledej, ptej se, poznávej )


 Další oblasti:

 • čtenářům i návštěvníkům poskytovat internet, wifi připojení i on-line katalog na webu knihovny    
 • nové webové stránky, které jsme spustili (3.2.2016)  u příležitosti 120. výročí narození Jaroslava Havlíčka, pravidelně aktualizovat
 • informace o akcích knihovny zveřejňovat a umísťovat na webových stránkách a přehledu v Informačním centru
 • pravidelně přispívat v místním Zpravodaji
 • nadále zajišťovat donášku knih imobilním čtenářům

 • do nabídky knihovny zařadíme propagační materiály, balení učebnic, ludotéku
 • po ukončení podpory stávajícího knihovního systému přejdeme s využitím grantu na nový knihovnický program
 • rozšíříme výpůjční dobu knihovny
 • pokračovat ve spolupráci s krajskou a okresní knihovnou i ostatními profesionálními knihovnami Libereckého kraje

 

Prostory  - v budoucích prostorách počítáme vytvořit a uskutečnit:

 • samostatné oddělení pro dospělé čtenáře s prostorem pro akce
 • samostatné oddělení pro děti a mládež s prostorem pro práci s dětmi 
 • zázemí pro čítárnu a studijní místa pro uživatele
 • obnovit výstavní plochu pro spolupráci s ostatními zařízeními města, doplněnou stálou expozicí J. Havlíčka
 • pořádání VU3V (Virtuální univerzita třetího věku - vzdělávání pro seniory)  
 • Noci s Andersenem (projekt na podporu dětského čtenářství s nocováním v knihovně)
 • i akci S knížkou do života (Bookstart - mezinárodní projekt pro rodiče s nejmenšími dětmi)

 

V Jilemnici                                                      Zvelebilová Václava

dne 5.6.2019                                                    vedoucí knihovny          

                                     
 
 
 
 
 

 
Kontakt

Městská knihovna Jaroslava Havlíčka
Komenského 1
514 01 JILEMNICE

481 54 40 05

TOPlist

© 0302 2016 Jilemnice

Vytvořte si web zdarma!Webnode